Վստահելի գործընկեր

Ներկայիս արտաքին տնտեսական գործունեության բնագավառում մեծ կարևորություն ունի սուբյեկտների միմյանց նկատմամբ վստահելիության խնդիրը։ Հայաստանում գործող տնտեսվարող սուբյեկտները հնարավորություն ունեն որոշակի չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում ստանալ «Վստահելի գործընկեր» կարգավիճակը։

Հայաստանում նման կարգավիճակ շնորհող, ինչպես նաև անկողմնակալ մարմին է հանդիսանում առևտրաարդյունաբերական պալատը, որը վերլուծելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ տրամադրում է տեղեկատվություն տվյալ կազմակերպության վստահելիության վերաբերյալ։ Համաձայն «Առևտրաարդյունաբերական պալատների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատը իրականացնում է Վստահելի գործընկերների գրանցամատյանի վարման գործընթացը:

Վստահելի գործընկերների գրանցամատյանում ներառվում են հայաստանյան շուկայում երեք տարվանից ոչ պակաս գործող և ՀՀ օրենսդրության համապատասխան իրենց գործունեությունը իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք պատրաստ են իրենց ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ներկայացնել բաց տեղեկատվություն:

Վստահելի  գործընկերների գրանցամատյանում ընդգրկվելու կարգը  

Գրանցամատյանում ընդգրկվել ցանկացող տնտեսվարող սուբյեկտները, ձեռնարկությունները, անհատ ձեռնարկատերերը ներկայացնում են հաստատված  ձևի հայտը Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատ:  

Դիմումին կից ներկայացվում են` 

  1. Կանոնադրության պատճեն (եթե կատարվել են փոփոխություններ, ապա համապատասխան ձևով հաստատված փոփոխությունները)
  2. Պետական ռեգիստրի վկայականի պատճեն
  3. Գործունեության տեսակների համար արտոնագրերի պատճեններ
  4. Նախորդ չորս եռամսյակի համար հաշվապահական հաշվետվություն՝ Ձև N1, N2, N3, N4, N5,
  5. Բանկային քաղվածքներ
  6. Հարկային ԱՀՔ քաղվածք և հարկային հաշվետվություններ
  7. Բանկային հաշիվների բացման մասին տեղեկանք՝ ֆիրմային բլանկի վրա
  8. Եթե իրականացվել են աուդիտորական ստուգումներ, ապա աուդիտորական եզրակացություն
  9. Վստահելի գործընկերների գրանցամատյանում ընդգրկվելու համար ներկայացված վճարային ստացական

Լրացում`

Պատճենները պետք է լրացված լինեն ղեկավար մարմնի կողմից կամ վավերացված լինեն կնիքով:

ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատը 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում քննում է ներկայացված փաստաթղթերը և ներկայացված պահանջներին դրանց համապատասխանության դեպքում տնտեսվարող սուբյեկտին ընդգրկում է Գրանցամատյանում: ՀՀ ԱԱՊ-ն սուբյեկտին է հանձնում հաստատված կարգի Վկայականը: Վստահելի գործընկերների գրանցամատյանում ներառված տնտեսվարող սուբյեկտը վեց ամիսը մեկ անգամ (ցանկության դեպքում նաև եռամսյակը մեկ) համապատասխան ԱԱՊ է ներկայացնում գրանցամատյանում ընդգրկվելիս ներկայացվող փաստաթղթերում և նյութերում առկա փոփոխությունները (հիմնականում` միջանկյալ և տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռների վերաբերյալ): Տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից տվյալ պահանջի չկատարման դեպքում նրան է ուղարկվում գրավոր ծանուցում: Եթե մեկ ամսվա ընթացքում տնտեսվարող սուբյեկտը չի ներկայացնում վերոնշյալ տեղեկատվությունը, ապա հեռացվում է վստահելի գործընկերների գրանցամատյանից:

___

Ծառայությունների մասին տեղեկատվությունը միայն հղման համար է և չի հանդիսանում հանրային առաջարկ: Ծառայությունների մատուցման պայմանները սահմանվում են Հաճախորդի և Կապալառուի միջև հատուկ պայմանագրով: